Alpaca Interim

Welkom 

Welkom bij Alpaca, interim bestuur, organisatieonderzoek en -advies.

ALPACA is een klein en slagvaardig bureau voor (semi)overheidsorganisaties en de gepremieerde en/of gesubsidieerde sector. De naam staat voor verbinding en kwaliteit.

Vanuit zijn gedegen ervaring als bestuurder in deze sectoren is Drs. Rob J.H.M. Kievitsbosch – oprichter van ALPACA -  uw partner voor vraagstukken op het gebied van crisisinterventie en verandermanagement. Gedegen en snel analyseren, met passie concreet en accuraat aanpakken, coachen en sturen op samenhang en verbinding zijn hierbij kernbegrippen. Ook voor strategische heroriëntaties en herpositionering van uw organisatie bent u bij hem aan het juiste adres.

We verbinden de waardevolle elementen uit uw organisatie met nieuwe inzichten en we staan voor kwaliteit. Als ALPACA klaar is kunt u verder!

Expertise

Rob Kievitsbosch heeft uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in diverse bestuurs- en directiefuncties. Hij heeft sleutelfuncties bekleed bij zowel de rijksoverheid als de gemeentelijke overheid en in de zorg. Openbare orde, veiligheid en sanctietoepassing, maar ook onderwijs, cultuur, sport en de brede zorg behoren tot zijn kennisterreinen. Hij voelt zich daarbij thuis in intra- en extramurale settingen; in uitvoerings- en  in beleidsomgevingen.

Binnen uw organisatie kunt u aangelopen zijn tegen kwaliteits- of integriteitsvraagstukken. Wat zijn de achtergronden van niet goed functionerende organisatieonderdelen; waarom worden resultaten niet gehaald, welke samenhang is er met de cultuur binnen uw organisatie, wat is in dat kader de staat van het management? Vraagstukken waarvoor u door ALPACA precieze en adequate antwoorden worden aangereikt. Antwoorden waarmee u verder kunt of die we voor u van een aanpak kunnen voorzien.  

Interim bestuur kent meestal een korte aanloop en vraagt balanceervaardigheden. Snel en compact de uitgangspositie en de nodige (en beschikbare) manoeuvreerruimte bepalen en dan gezamenlijk aan de slag. Geen beweging zonder gezamenlijk perspectief op de te behalen doelen. Scherp analyseren, daadkracht, helder communiceren en verbindingskracht staan aan de basis van een duurzaam resultaat. En dat wordt u dan ook geboden.

Management en leiderschap: één wereld, twee werkelijkheden. Iedere organisatie in transitie loopt hier tegenaan. ALPACA gelooft in vitaal leiderschap als sleutel voor succes bij transities. Vitaliteit betekent bewegen en inspiratie zoeken en opdoen. Interim bestuur vanuit ALPACA brengt dat met zich mee en daagt daartoe uit.

Informatie

Rob Kievitsbosch (1957) is afgestudeerd in de sociale wetenschappen aan de Rijks Universiteit Groningen. In de loop der jaren heeft hij diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van management en bestuur. Leiderschap heeft hem als thema in het bijzonder bezig gehouden. Zo heeft hij leergangen gevolgd bij het ROI (publiek leiderschap), Harvard University USA (Senior Managers in Government) en Comenius (Europese leergang).

In zijn loopbaan is hij werkzaam geweest in zowel de private (maatschappelijke dienstverlening, verstandelijk gehandicaptenzorg, (justitiële) jeugdzorg) als de publieke sector (Gevangeniswezen, gemeentelijke dienst Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn).  Klik hier voor een verkort cv

De vestigingsplaats van ALPACA is Groningen; haar speelveld de wereld.

Curriculum Vitae


Werkervaring

 

September 2010 – juni 2012

Algemeen Directeur/ bestuurder van stichting Aveleijn, een zorgaanbieder in  de Verstandelijk Gehandicapten sector, voornamelijk  in de regio Twente.

Kengetallen

  • 2500 cliënten
  • 1800 medewerkers (1270 fte)
  • Jaaromzet ca 90 miljoen euro
  • 90 locaties 

Karakteristieken
- Organisatieontwikkeling: nieuwe missie en visie, herinrichting besturing, leiderschapsontwikkeling, afhechting eerdere fusie (functiegebouw), medezeggenschapsontwikkeling
- Voorbereiding en implementatie transitie AWBZ (begeleiding) naar WMO: interne herstructurering, netwerkontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling: toekomst van de VG en Aveleijn in het bijzonder

September 2006- september 2010

 Algemeen directeur van de dienst Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn van de gemeente Groningen.

Kengetallen
- 600 medewerkers 
- Jaaromzet van 230 miljoen euro 
- Vastgoedportefeuille van 120 locaties (maatschappelijke voorzieningen) 

Karakteristieken
- Brede maatschappelijke portefeuille in periode van grote beleidsontwikkelingen: decentralisaties (WMO, WNS, Veiligheidshuizen, Centra voor Jeugd en Gezin, Krachtwijken, Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs, grote bouwprojecten scholen,  ontwikkeling Forum, revitalisatie sportvoorzieningen)
- Herpositionering organisatie binnen politiek bestuurlijk krachtenveld: herstel vertrouwen (bij College, Raad en maatschappelijke partners), optimalisering beleidsadvisering; verbetering bedrijfsvoering, interne organisatieontwikkeling
- Coördinerend AD wijkgericht werken

Februari 2003-September 2006

Algemeen Directeur van de Penitentiaire Inrichtingen (P.I.)Veenhuizen, Noord (Hoogeveen, Groningen en Leeuwarden) en ter Apel (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie)

Kengetallen
- Drie gescheiden bestuurlijke eenheden
- 1400 medewerkers
- 2200 capaciteitsplaatsen
- Jaaromzet van 120 miljoen euro

Karakteristieken
- Bestuurlijke en organisatorische voorbereiding van een nieuw landelijk organisatiemodel (van clusters naar 3 regio’s met daarbinnen vestigingen, invoering Shared Service)
- Lid van landelijk managementteam Gevangeniswezen
- Sanering bedrijfsvoering 2 van de drie clusters
- Verbetering crisismanagement, implementatie veiligheidsbeleid (techniek, protocollen, vaardigheden)
- Sterke impuls in kwaliteitsontwikkeling locaties: outputsturing, leiderschapsontwikkeling
- Implementatie politiek gevoelige beleidswijzigingen: meerpersoons celgebruik, verkorting dagprogramma, (regionale) ketenontwikkeling (strafrecht, zorg, politiek bestuur)
- Landelijk projectleider reorganisatie penitentiaire arbeid

Februari 1999 – Februari 2003

Algemeen Directeur van de Justitiële Jeugd Inrichting Het Poortje te Groningen

 Kengetallen
- 240 capaciteitsplaatsen
- 500 medewerkers (onderwijs en begeleiding)
- 2 locaties (inclusief interne school)
- 120 miljoen jaaromzet

Karakteristieken
- Sterke groei: van 96 naar 240 plaatsen, van 1 naar 2 locaties
- Organisatieontwikkeling naar aanleiding van die groei: besturing, personele kwaliteit, leiderschap
- Sterke impuls op methodisch vlak: What Works, autisme, verslaving, seksualiteit als thema’s, samenwerking met ROC
- Voorzitter landelijke projectgroepen: psychomedische zorg, personeelsinzet
- Lid werkgroep MvJ: verzelfstandiging DJI
- Lid werkgroep MVJ voorbereiding nieuwe Beginselenwet JJI

1995-1999

Unitdirecteur in de Penitentiaire Inrichting Zwolle, Ministerie van Justitie, Dienst Justitiele Inrichtingen

Karakteristieken
- Verantwoordelijk voor 2 units (110 plaatsen)
- Manager bedrijfsvoering en arbeidsbedrijf
- Ontwikkeling meerjarenbeleid en bedrijfsplan arbeid

1983-1995

Directeur van de stichting GISKA, Groningen. Organisatie voor randgroepenwerk.

Karakteristieken
- Project- en methodiekontwikkeling op het gebeid van culturele minderheden (Antillianen, Marokkanen, Somaliërs
- Opzet, implementatie voetbalvandalisme project FC Groningen, project Straatprostitutie
- Idem ten aanzien van woonbegeleiding overlastgevenden

Nevenactiviteiten

1989-1994: Bestuurslid van de stichting Straatprostitutie Project Groningen

1989-1992: Partner in een V.O.F., gericht op organisatieadvieswerk binnen de brede welzijnssector

1983-heden: lezingen en methodieklessen binnen het hoger – en wetenschappelijk onderwijs

1996-1999: lid expertisegroep monitoring van jeugdproblematiek in de gemeente Groningen

2000-2004: bestuurslid van stichting FORSA, een zelforganisatie voor Antillianen en Arubanen

2006-heden: individuele coaching, verzorgen van lezingen en workshops voor ondernemingsraden

Publicaties

1996: Methodiek Integrale Hulpverlening, ambulante jeugdhulpverlening in de praktijk 

(Haasken, van Hierden, Kievitsbosch; SWP)

Opleiding

1988: Doctoraal Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
1984: Post HBO Coaching/ werkbegeleiding, de Horst Driebergen
1994: Hoger Management voor Non Profit Organisaties, ISW Groningen
1996: Afronding traineeship ABD/ Ministerie van Justitie
1997: Opleiding NKPO-kwaliteitsmodel (INK), TNO
1997: Gecertificeerd auditor NKPO: Auditortraining inzake het NKPO-model
2007: Harvard University Boston USA: leergang Senior Managers in Government
2008: Leergang Publiek Leiderschap ROI Den Haag
2011/2012: Leergang Comenius Europa

Contact

Wilt u meer weten? We stellen prijs op persoonlijk contact maar u kunt natuurlijk ook mailen of schrijven.

ALPACA interim bestuur, organisatieonderzoek en -advies
Hofstraat 7
9712 JA Groningen

Telefoon:  0650607031
E-mail: info@alpaca-interim.nl